Statuten

Statuten KNV EHBO afdeling Tilburg-Reeshof.

Notarieel vastgelegd 04-03-1993.
Laatste wijziging 27-11-2008.

Naam en Zetel.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN, AFDELING TILBURG-REESHOF, en is gevestigd te Tilburg.

Doel.

Artikel 2.1.
De vereniging heeft ten doel het in algemene zin verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bevorderen van de daartoe vereiste kennis alsmede het bijdragen tot de preventie van ongevallen.

Artikel 2.2
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het geven van opleidingscursussen ter verkrijging van het diploma Eerste Hulp;
 • het houden van herhalingsoefeningen;
 • het zenden van geoefende eerste- helpers en materiaal naar plaatsen, waar deze van nut kunnen zijn;
 • het samenwerken met organisaties en instellingen, die hetzelfde doel beogen;
 • alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, die het bereiken van het gestelde doel kunnen bevorderen.

 Geldmiddelen.

Artikel 3.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • contributies;
 • lesgelden van cursisten;
 • donaties;
 • andere baten zoals erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, subsidies en inkomsten uit vermogen.

 Leden – Donateurs.

Artikel 4.1.
De vereniging kent:

 • gewone leden;
 • ereleden;
 • donateurs.

Artikel 4.2.
Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toelating van gewone en ereleden volgens bij het huishoudelijk reglement te stellen regels.

Artikel 4.3.
Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging finacieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.

Artikel 5.1.
Gewone leden van de vereniging kunnen zij zijn, die de vijftienjarige leeftijd hebben bereikt en wonen of werkzaam zijn in de gemeente Tilburg. Leden die tengevolge van verhuizing niet meer voldoen aan het gestelde in de vorige zin, kunnen indien zij de wens daartoe te kennen geven, lid blijven van de vereniging.

Artikel 5.2.
Erelid van de vereniging wordt men bij besluit van de algemene ledenvergadering na wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur of tenminste tien leden als zodanig te zijn voorgedragen.

Artikel 5.3.
Ereleden alsmede de in artikel 4 genoemde donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn opgelegd.

Einde lidmaatschap.

Artikel 6.1.
het lidmaatschap eindigt door:

 • het overlijden van het lid;
 • opzegging door het lid;
 • opzegging namens de vereniging, indien het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 • ontzetting, indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluit der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 6.2.
Ontzetting uit en opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt bij besluit van het bestuur. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. Indien het betrokken lid binnen één maand na het besluit tot opzegging of ontheffing schriftelijk te kennen geeft in beroep te zullen gaan bij de algemene ledenvergadering, wordt de opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap omgezet in een schorsing, welke schorsing zal duren totdat de algemene ledenvergadering een definitieve uitspraak heeft gedaan.

Artikel 6.3.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tegen elke datum zonder dat daartoe enige opzeggingstermijn behoeft te worden in acht genomen.

Artikel 6.4.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de financiële verplichtingen van de leden jegens de vereniging zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te sluiten.

Artikel 6.5.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 7.
De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

Lesgelden.

Artikel 8.
De deelnemers aan de door de vereniging georganiseerde cursussen zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld.

Bestuur.

Artikel 9.1.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen personen van achttien jaar of ouder, die uit en door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden der vereniging.

Artikel 9.2.
De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 9.3.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmengenomen besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 9.4.
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

Artikel 9.5.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 9.6.
Indien een bestuursplaats openvalt en de algemene ledenvergadering niet binnen één maand na dat openvallen gehouden zal worden, is het bestuur bevoegd om in de opengevallen plaats te voorzien. Het aantal door het bestuur benoemde bestuursleden kan niet meer bedragen dan het aantal door de algemene ledenvergadering benoemde en nog in functie zijnde bestuurders.

Einde bestuurslidmaatschap-schorsing.

Artikel 10.1.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 10.2.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op door het bestuur benoemde bestuursleden. Deze treden af bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 10.3.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het betrokken bestuurslid;
 • door bedanken

Bestuursfuncties-besluitvorming van het bestuur.

Artikel 11.1.
De voorzitter van de vereniging wordt  in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. het bestuur kan voor elk lid van het dagelijks bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Artikel 11.2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Artikel 11.3.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven

Bestuurstaak-vertegenwoordiging.

Artikel 12.1.
Behoudens de bepalingen volgens de statuten is het bestuur belast net het besturen van de vereniging.

Artikel 12.2.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Artikel 12.3.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld, van een derde verbindt.

Artikel 12.4.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door de voorzitter en de secretaris tezamen. Bij ontstentenis van één hunner zal de penningmeester in diens plaats treden.

Jaarverslag, rekening en verantwoording.

Artikel 13.1.
Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Artikel 13.2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.

Artikel 13.3.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering te houden vóór 1 april van elk jaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Artikel 13.4.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Voor elk van de leden van de commissie wordt een plaatsvervanger benoemd.

Artikel 13.5.
De last van de commissie kan te alle tijden door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 Algemene ledenvergadering.

Artikel 14.1.
Aan de algemene ldenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 14.2.
Jaarlijks, vóór 1 april van elk jaar, wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 • de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het lopende boekjaar;
 • voorziening in eventuele vacatures;
 • het vaststellen van de contributie en donatie voor het volgende boekjaar;
 • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 • goedkeuring van de notulen van de vorige jaarvergadering;
 • verslag van de secretaris omtrent de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen kalenderjaar;
 • benoeming van een afgevaardigde naar de districtsvergadering.

Artikel 14.3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden:

 • indien het bestuur dit nodig acht;
 • op schriftelijk verzoek van tien leden of, indien dit minder is, tenminste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering. Een dergelijke vergadering wordt door het bestuur binnen zes weken na indiening van het verzoek bijeengeroepen. Indien het bestuur ingebreke blijft de vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 Bijeenroeping algemene ledenvergadering.

Artikel 15.1.
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Artikel 15.2.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19,

Artikel 15.3.
Op het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan.

Toegang en stemrecht.

Artikel 16.1.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben de geschorste leden alsmede de geschorste bestuursleden, zulks met uitzondering van die algemene ledenvergadering, waarin hun beroep tegen opzegging van of ontheffing uit het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2, wordt behandeld.

Artikel 16.2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

Artikel 16.3.
Ieder gewoon lid, dat niet geschorst is, heeft één stem.

Artikel 16.4.
Een lid kan zijn stem bij volmacht uitbrengen.

 Voorzitter-notulen.

Artikel 17.1.
De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Artikel 17.2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 Besluitvorming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 18.1.
Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.

Artikel 18.2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Artikel 18.3.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 18.4.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 18.5.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming), wordt telkens gestemd tussen de twee personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

Artikel 18.6.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan is het verworpen.

Artikel 18.7.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten brief. Besluitvorming bij acclamtie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 18.8.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 18.9.
Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 Statutenwijziging.

Artikel 19.1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Artikel 19.2.
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

Artikel 19.3.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde, dus drie kwart van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 19.4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en nadat deze is goedgekeurd door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 40531395. hierna te noemen Landelijke Vereniging.

 Ontbinding.

Artikel 20.1.
Zodra het totale aantal gewone leden beneden de tien is gedaald, is de vereniging van rechtswege ontbonden.

Artikel 20.2.
Tevens kan de vereniging worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20.3.
In geval van ontbinding van rechtswege en ontbinding door de rechter in de gevallen in de wet bepaald vervalt het batig saldo na vereffening aan de Landelijke Vereniging. Ingeval van ontbinding door een besluit van de algemene ledenvergadering vervalt het batig saldo na vereffening aan een bij datzelfde besluit aan te wijzen vereniging of stichting met een soortgelijk of aanverwant doel.

 Huishoudelijk reglement.

Artikel 21.1.
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Artikel 21.2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 Slotbepaling.

Artikel 22.
Deze statuten treden niet eerder inwerking dan na een verkregen goedkeuring door het hoofdbestuur van de landelijke Vereniging.