Huishoudelijk reglement

Artikel 1.
Zij die lid of aspirant lid wensen te worden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Tilburg-Reeshof, dienen hiervan kennis te geven aan het bestuur van de afdeling. Deze aanmelding dient schriftelijk te geschieden, door middel van het indienen van een door het bestuur vast te stellen en te verstrekken aanmeldingsformulier.

Artikel 2.
Donateurs van de vereniging kunnen worden zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een minimum bedrag van € 10,- per jaar.

Artikel 3.
De in artikel 7 van de statuten vermelde jaarlijkse bijdrage welke door de leden dient te worden betaald, zullen voor zowel gewone als aspirant leden gelijk zijn.

Artikel 4.
De leden van de vereniging verplichten zich de bijdrage zoals vermeld in artikel 7 van de statuten te voldoen voor één januari.

Artikel 5.
De taken van de bestuursleden, zulks met uitzondering van die welke verband houden met het voorzitterschap, worden in onderling overleg, tijdens een te houden bestuursvergadering, verdeeld.

Artikel 6.
Het bestuur zal een verbandmeester aanwezen. Deze draagt de zorg voor de inventaris en het oefenmateriaal. Omtrent de aanschaf of vervanging van materialen of inventaris pleegt hij/zij overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 7.
In onderling overleg zal één persoon zich belasten met de organisatie van de hulpverlening bij evenementen of andere gelegenheden, waarbij om hulp van een of meerdere leden van de vereniging wordt gevraagd. Deze is gehouden om het bestuur te informeren over het gevoerde beleid. Verder zal op de te houden algemene jaarvergadering hiervan een verslag worden uitgebracht.

Artikel 8.
De leden, welke door tussenkomst van de vereniging zijn geabonneerd op het maandblad “Voorpost” dienen de abonnementsgelden te voldoen voor één december voorafgaande aan het verenigingsjaar waarop het abonnement betrekking heeft. Indien de penningmeester van de vereniging op de hiervoor vermelde datum het abonnementsgeld niet heeft ontvangen, is het bestuur gerechtigd om een reeds lopend abonnement te annuleren.

Artikel 9.
De leden van de vereniging zijn verplicht om het secretariaat schriftelijk mededeling te doen van adreswijziging.

Artikel 10.
Het bestuur is bevoegd regelingen vast te stellen voor cursussen, herhalingsavonden dan wel speciale oefeningen.

Artikel 11.
In alle gevallen waarin de statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 12.
Onder post wordt verstaan, zowel schriftelijke als elektronische post (e-mail).

Artikel 13.
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene ledenvergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepbrief en op de agenda zijn vermeld. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen, indien tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen daartoe besluiten.

Artikel 14.
Dit reglement treedt in werking zodra het zal zijn goedgekeurd door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. te Zeist, hierna te noemen Landelijke Vereniging. Wijzigingen van dit reglement, treden eerst dan in werking nadat zij eveneens door het bestuur van de Landelijke Vereniging zijn goedgekeurd. Dit huishoudelijk reglement wordt niet eerder van kracht dan nadat is voldaan aan het gestelde in artikel 22 van de statuten.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 29 maart 2017. (negen en twintig maart twee duizend zeventien)