Cursus voorwaarden

Cursus voorwaarden

Aanmelden
De aanmelding voor de cursus geschiedt door middel van het ingevulde aanmeldformulier dit formulier is aan te vragen via secretaris@ehboreeshof.nl

Deelnamekosten en deelnameverplichting
De deelnamekosten dienen uiterlijk voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft onze vereniging het recht de deelnemer de toelating tot de cursus te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

De deelnemer is verplicht om bij aanvang van de cursus een geldig legitimatiebewijs te overleggen aan een bestuurslid van onze vereniging. Indien de deelnemer niet voldoet aan voornoemde legitimatieverplichting kan er niet worden deelgenomen aan de cursus.

Zonder volledige betaling van het cursusgeld kan geen certificering plaatsvinden.

Bij een inschrijving voor een cursus verplicht de deelnemer zich tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen.

Annuleringen
Wijzigingen en annulering door deelnemers dienen altijd schriftelijk en uiterlijk 1 week voor de cursusdatum te geschieden en gelden voor de data waarop de deelnemer zich ingeschreven heeft.

De deelnemer die de deelname aan de cursus minimaal 1 week voorafgaand aan de genoemde cursus annuleert heeft recht op instroming op een volgende cursus. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Bij het annuleren van de cursus, 24 uur voorafgaand, wordt 100% in rekening gebracht. Annuleren binnen 10 dagen wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Indien de deelnemer zonder berichtgeving niet verschijnt op de overeengekomen cursusdatum, behoudt onze vereniging het recht om het volledige cursusgeld bij de deelnemer in rekening te brengen.

De cursus vindt alleen doorgang bij minimale deelname van 8 deelnemers voor de basiscursus EHBO.

Onze vereniging behoudt zich het recht de cursus om deze reden kosteloos te kunnen annuleren en u een andere cursusdag aan te bieden. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt zal restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

Onze vereniging behoudt zich het recht voor om tevens bij calamiteiten een cursus te annuleren. Het betaalde bedrag zal ook dan worden gerestitueerd.

Auteursrechten
Alle rechten van het door onze vereniging verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij onze vereniging voor zover de rechten niet bij anderen berusten.

Zonder schriftelijke toestemming van onze vereniging is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door onze vereniging worden verzorgd.

Aansprakelijkheid
Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer.
Voor zover op onze vereniging enige aansprakelijkheid mag rusten, wordt deze slechts aanvaard voor zover deze gedekt wordt door de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en wordt deze beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van onze vereniging uitgesloten.

Onze vereniging verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde instructeur in actieve status. Onze vereniging stelt de deelnemers in staat om aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.

Door aanmelding voor de cursus geeft de deelnemer aan in te stemmen met de bovenstaande cursusvoorwaarden.